به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر سه شنبه مورخ 1397/06/06 کتابهای درسی بخشی از مدارس استان تهران از جمله مدرسه قبا ، مشکات اندیشه، صالحیه، قائم چیذر، زینب شاهد، فاطمیه، زینب کبری، کوثر ولایت و بانوامین فرستاده شدند.

شناسه خبر : 63347

1397/06/07

تعداد بازدید : 47

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

سه شنبه مورخ 1397/06/06 کتابهای درسی بخشی از مدارس استان تهران از جمله مدرسه قبا ، مشکات اندیشه، صالحیه، قائم چیذر، زینب شاهد، فاطمیه، زینب کبری، کوثر ولایت و  بانوامین فرستاده شدند.