به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر دوشنبه مورخ 1397/06/05 کتابهای درسی استان های البرز، آذربایجان غربی(اورمیه) و گرگان به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63305

1397/06/06

تعداد بازدید : 45

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

دوشنبه مورخ 1397/06/05 کتابهای درسی استان های البرز، آذربایجان غربی(اورمیه) و گرگان  به مراکز استان فرستاده شد.