به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر یکشنبه مورخ 1397/06/04 کتابهای درسی استان های تبریز، چهارمحال بختیاری(شهرکرد)، گیلان (رشت) و زنجان به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63272

1397/06/05

تعداد بازدید : 47

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

یکشنبه مورخ 1397/06/04 کتابهای درسی استان های تبریز، چهارمحال بختیاری(شهرکرد)، گیلان (رشت) و زنجان  به مراکز استان فرستاده شد.