به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر پنج شنبه مورخ 1397/06/01 کتابهای درسی استان های قزوین ، مرکزی ، همدان و کردستان به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63200

1397/06/03

تعداد بازدید : 47

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

پنج شنبه مورخ 1397/06/01 کتابهای درسی استان های قزوین ، مرکزی ، همدان و کردستان  به مراکز استان فرستاده شد.