به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر سه شنبه مورخ 1397/5/30 کتابهای درسی استان های خوزستان و هرمزگان به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63159

1397/05/30

تعداد بازدید : 65

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

سه شنبه مورخ 1397/5/30 کتابهای درسی استان های خوزستان و هرمزگان  به مراکز استان فرستاده شد.