به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر دوشنبه مورخ 1397/5/29 کتابهای درسی استان های کرمانشاه و فارس به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63158

1397/05/29

تعداد بازدید : 51

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

دوشنبه مورخ 1397/5/29 کتابهای درسی استان های کرمانشاه و فارس به مراکز استان فرستاده شد.