به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر یکشنبه مورخ 1397/5/28 کتابهای درسی استان های سمنان ، سیستان و بلوچستان و مازندران به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63077

1397/05/28

تعداد بازدید : 52

به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر

یکشنبه مورخ 1397/5/28 کتابهای درسی استان های سمنان ، سیستان و بلوچستان و مازندران به مراکز استان فرستاده شد.