به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر شنبه مورخ 1397/5/27 کتابهای درسی استان های اصفهان ، کرمان و اردبیل به مراکز استان فرستاده شد.

شناسه خبر : 63057

1397/05/27

تعداد بازدید : 41

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر

شنبه مورخ 1397/5/27 کتابهای درسی  استان های اصفهان ، کرمان و اردبیل به مراکز استان فرستاده شد.