پنجمین جلسه کار گروهی علمی مرکز نشر هاجر برگزار شد. در این جلسه پنج اثر مورد ارزیابی قرار گرفت.

شناسه خبر : 56925

1396/12/09

تعداد بازدید : 64

 پنجمین جلسه کار گروهی علمی مرکز نشر هاجر برگزار شد. در این جلسه پنج اثر مورد ارزیابی قرار گرفت.

پنجمین جلسه کار گروهی علمی مرکز نشر هاجر برگزار شد. در این جلسه پنج اثر مورد ارزیابی قرار گرفت.