برگزاری مسابقه از میان مطالب منتشر شده

شناسه خبر : 56538

1396/12/02

تعداد بازدید : 81

 برگزاری مسابقه از میان مطالب منتشر شده

به زودی برگزاری مسابقه از میان مطالب منتشر شده در کانال مرکز نشر هاجر به صورت ماهانه همراه با ارائه جوایز
عضویت در کانال مرکز نشر هاجر https://t.me/nashrhajar