برگزاری مسابقه از میان مطالب منتشر شده

شناسه خبر : 56538

1396/12/02

تعداد بازدید : 129

 برگزاری مسابقه از میان مطالب منتشر شده

به زودی برگزاری مسابقه از میان مطالب منتشر شده در کانال مرکز نشر هاجر به صورت ماهانه همراه با ارائه جوایز
عضویت در کانال مرکز نشر هاجر https://t.me/nashrhajar