• سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - ارومیه (۱۲)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - ساوه (۱۴)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان کرمان (۵)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان کرمان - بیاض (۷)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان هرمزگان بندر عباس (۱۴)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان یزد (۵)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان مازندران آمل (۱۰)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان همدان ملایر (۱۴)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان مرکزی اراک (۴)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - اصفهان گلپایگان (۴)