• مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران استان کرمانشاه - اسلام آباد غرب (۵)
  • مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران استان خوزستان - ملاثانی (۴)
  • مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران استان تهران شهر ری (۵)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - ارومیه (۱۲)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - ساوه (۱۴)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان کرمان (۵)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان کرمان - بیاض (۷)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان هرمزگان بندر عباس (۱۴)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان یزد (۵)
  • سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان مازندران آمل (۱۰)