مرکز نشر هاجر

مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران استان کرمانشاه - اسلام آباد غرب (۵)
مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران استان خوزستان - ملاثانی (۴)
مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران استان تهران شهر ری (۵)
سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - ارومیه (۱۲)
سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - ساوه (۱۴)
سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان کرمان (۵)
سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان کرمان - بیاض (۷)
سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان هرمزگان بندر عباس (۱۴)
سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان یزد (۵)
سومین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران - استان مازندران آمل (۱۰)