آخرین اخبار نشر هاجر
 • مقدمه علم حقوق
  قیمت واحد : ۵۸۰۰۰ریال
 • دروس فی علم الاصول حلقه ثانیه و ثالثه
  قیمت واحد : ۴۲۰۰۰۰ریال
 • دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه
  قیمت واحد : ۲۰۰۰۰۰ریال
 • الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
  قیمت واحد : ۷۵۰۰۰۰ریال
 • النصوص الفقهیه المعاصره
  قیمت واحد : ۸۸۰۰۰ریال
 • دروس فی العقائد الخاصه بالشیعه الامامیه
  قیمت واحد : ۲۰۰۰۰۰ریال
 • اصول الفقه
  قیمت واحد : ۴۵۰۰۰۰ریال
 • دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی ۳جلدی
  قیمت واحد : ۵۵۵۰۰۰ریال
 • برگزیده تفسیر المیزان ۲ جلدی
  قیمت واحد : ۳۷۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • الهدایه فی النحو
  قیمت واحد : ۱۸۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • زن در اسلام
  قیمت واحد : ۱۸۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • رسم و ضبط راهنمای تدریس روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
  قیمت واحد : ۶۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد