آخرین اخبار نشر هاجر
 • مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی
  قیمت واحد : ۸۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • مناسبات حاکمیت و خانواده - ضرورت بازنگری در رویکردها
  قیمت واحد : ۳۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
  قیمت واحد : ۱۵۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • جنگ علیه خانواده
  قیمت واحد : ۴۴۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی
  قیمت واحد : ۶۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • خشونت خانگی علیه زنان
  قیمت واحد : ۴۸۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • مقابله با خشونت خانگی علیه زنان
  قیمت واحد : ۳۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • زن در اسلام ۱
  قیمت واحد : ۴۵۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • زن در اسلام ۲
  قیمت واحد : ۴۸۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • زن در اسلام ، مسیحیت و یهودیت
  قیمت واحد : ۱۸۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • جنسیت و نفس
  قیمت واحد : ۳۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • ماخذشناسی فمینیسم
  قیمت واحد : ۲۵۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد