آخرین اخبار نشر هاجر
 • برگزیده تفسیر المیزان ۲ جلدی
  قیمت واحد : ۳۷۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • الهدایه فی النحو
  قیمت واحد : ۱۸۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • زن در اسلام
  قیمت واحد : ۱۸۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • رسم و ضبط راهنمای تدریس روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
  قیمت واحد : ۶۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • تجزیه و ترکیب متوسط
  قیمت واحد : ۶۷۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • درآمدی بر دانش مفردات قرآن
  قیمت واحد : ۱۱۹۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد
 • سریر سخن۳ - مشارکت همگانی در فعالیت های سیاسی - اجتماعی
  قیمت واحد : ۱۵۵۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • سریر سخن۲ - اخلاق برای همه
  قیمت واحد : ۱۴۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • سریر سخن۱ - اصول دین برای همه
  قیمت واحد : ۲۰۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • انسان برای زندگی بهتر ۵
  قیمت واحد : ۱۸۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • انسان برای زندگی بهتر ۴
  قیمت واحد : ۲۰۰۰۰ریال تخفیف : ۲۰ درصد
 • تحلیلی بر مهمترین مسائل زن و خانواده در ایران
  قیمت واحد : ۱۵۰۰۰۰ریال تخفیف : ۱۰ درصد