نمونه دفتر و کاغذ کلاسور

شناسه نوشته : 15265

1394/04/06

تعداد بازدید : 5224

 • عنوان محصول : کاغذ کلاسور رحلی (۱۰۰برگ)
 • پدید آورنده : مرکزنشرهاجر
 • قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال
 • وزن محصول - گرم : ۵۰۰
 • نوع مخاطب : عمومی
 
 
 
 • عنوان محصول : کاغذ کلاسور وزیری (۱۰۰برگ)
 • پدید آورنده : مرکزنشرهاجر
 • قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال
 • وزن محصول - گرم : ۵۰۰
 • نوع مخاطب : عمومی
 
 
 
 
 • عنوان محصول : دفتر ۶۰ برگ با صحافی فنری
 • پدید آورنده : مرکزنشرهاجر
 • قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال
 • وزن محصول - گرم : ۴۰۰
 • نوع مخاطب : عمومی
 
 
 • عنوان محصول : دفتر ۶۰ برگ با صحافی چسب گرم
 • پدید آورنده : مرکزنشرهاجر
 • قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال
 • وزن محصول - گرم : ۴۰۰
 • نوع مخاطب : عمومی